เกี่ยวกับเรา

สถาบันความรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจไทย

ด้วยความต้องการที่จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับวิทยากรและความรู้ต่างๆ ด้านการทำธุรกิจ เพื่อให้การทำธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

VISION วิสัยทัศน์

แหล่งรวมรวมวิทยากรทุกสาขาและความรู้ด้านการทำธุรกิจครบทุกด้าน รวมถึงเป็นแหล่งความรู้การทำธุรกิจที่มีคุณภาพ

MISSION พันธกิจ

  • รวบรวมวิทยากรคุณภาพในหลากหลายสาขาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรมขององค์กร
  • รวบรวมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจในทุกๆ ด้าน เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาได้ครบทุกด้านอันจะนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
  • เป็นสื่อกลางในการนำเสนอวิทยากรที่มีคุณภาพให้แก่สถาบัน องค์กร เจ้าของธุรกิจในหลักสูตรที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
  • เป็นแหล่งความรู้ด้านการทำธุรกิจหลากหลายสาขาเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาธุรกิจได้